No PPP control protocols configured - Draytek Smart VPN Client

Draytek Smart VPN no ppp control protocols configured

Open Device Manager:
1. Network Adapters2. Uninstall 'WAN miniport (IP)'
3. Scan for Hardware changes
4. Restart Draytek Client
5. Try connecting to VPN again

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DFS trong Unifi có ý nghĩa là gì?

Thông số Clock Rate là gì và tại sao phải đặt tham số Clock Rate khi kết nối Serial router Cisco