ARP là gì?

ARP là giao thức phân giải địa chỉ IP: ánh xạ 1 địa chỉ IP tương ứng với 1 địa chỉ mac nào đó, để đóng được frame lớp 2, từ đó đẩy được dữ liệu lên môi trường internet LAN Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DFS trong Unifi có ý nghĩa là gì?