Xử lí như thế nào khi server chạy ESXi 6.7 bị lỗ hỏng - bị brute force liên tục và báo sai mật khẩu khi remote ?

 

- Check xem server bị brute force bao nhiêu lần?
- Tắt SSH port 22, đổi port port
- Tắt không cho SSH với quyền root
- Server không nên NAT Public ra luôn internet
- Một số trường hợp VPN L2TP bảo mật kém

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DFS trong Unifi có ý nghĩa là gì?

DFS - Distribute File System – DFS Replication