Hướng dẫn thu hồi Email gửi nhầm trong Outlook

Mở Outlook và nhận biết mình gửi  nhầm 1 e-mail  :

Vào phần  Sent Items = > Chọn mail mình đã gửi nhầm =>  Chọn phần info ( kéo lến gốc trái  của số e-mail chọn FILE  )  => chọn Recall this message .Tiếp theo vào chọn Delete unread copies of the message để xóa bản sao của tin nhắn chưa đọc hoặc Delete unread copies and replace with a new message để xóa các bản sao chưa đọc và thay thế bằng một tin nhắn mới.

Sau đó chọn Tell me if recall succeeds or fails for each recipient để chương trình thông báo cho biết nếu gọi lại tin nhắn thành công hay không. Sau khi chọn xong, bấm nút OK để áp dụng.

0 Nhận xét