Cách xử lý lỗi "An internal error occurred" remote desktop như thế nào?

    tháng 10 30, 2020- Kiểm tra port mạng
- Ping IP
- Telnet port 3389
Tham khảo: tại đây