Cách truy xuất tài nguyên trong mạng LAN

Địa chỉ có dạng: \\< computer-ip-address >


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DFS trong Unifi có ý nghĩa là gì?