المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, 2020

OFFICE 365 - Tải phần mềm soạn thảo Office 365 chính thức từ trang chủ Microsoft

صورة
Link tải: tại đây

ISO Office 2019 Professional - Tải phần mềm Office 2019 Pro chính thức từ trang chủ Microsoft

صورة
 Link tải: tại đây

Download VMware Workstation Pro v16 - Phần mềm giả lập VMware Version 16 - Tải nhanh file chính thức từ VMware

صورة
 

ISO Fedora Server - File ISO Fedora dành cho Server chính thức từ trang chủ Fedora

صورة
 

ISO CentOS v8 - File ISO CentOS 8 - Đầy đủ các phiên bản (Chính thức từ trang chủ CentOS)

صورة
 

ISO Veam Backup Version 10 - File ISO Veam Backup Version 10 chính thức từ trang chủ Veam

صورة
Link tải:  VeeamBackup&Replication_10.0.0.4461

ISO EXSi 7- File ISO EXSi 7 - Chính thức từ trang chủ VMware

صورة
 

ISO Windows 10 - File ISO Windows 10 bản quyền - Đầy đủ các phiên bản (Chính thức từ trang chủ Microsoft)

صورة
  Link tải: tại đây  (Update 29-10-2020)

ISO Windows Server 2016 - File ISO Windows Server 2016 bản quyền - Đầy đủ các phiên bản (Chính thức từ trang chủ Microsoft)

صورة
Link tải: tại đây Bản Windows Server 2016 đầy đủ các phiên bản này là bản chính thức từ Microsoft. Nói không với các file không có nguồn gốc chính thức. Password: VNMEME@123

ISO Windows Server 2019 - File ISO Windows Server 2019 bản quyền - Đầy đủ các phiên bản (Chính thức từ trang chủ Microsoft)

صورة